Mombe’ugua’u – Mitos

Mombe’ugua’u ha’e umi mombe’u oiko gua’úva rehegua, oñemombe’u mba’e ikatu’ÿva jagueroviapa ava terã ambue rehegua.

https://arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/S7FYBYFBTBA7HOMSZJHXCYT2DU.jpg

Cargando...

Jahechami

Teju jagua

Ha’e Tau ha Kerana memby ypykue. Ko mymba tuicha ha ivaietereíva, hete teju ha iñakã jagua. Oje’e hese oguerekoha ipoguýpe itakua ha avei oñangarekoha yvakuéra rehe.

Mbói tu’ĩ

Tau ha Kerana memby mokõiha. Hete ojogua mbóipe ha ijuru ha’ete tu’î. Mbói tu’î oñangarekóje umi mymba oikóva yvy ári ha ýpe oikokuaáva rehe.

Moñái

Ha’e hína Tau ha Kerana memby mbohapyha. Mbohapy hague, umi ñu ha yvytyjere, ipokovívare ija’éva ha mondaha pytyvõhára. Ha’e karai guasu umi ñúre ha oñangareko yvytu ha guyrakuéra rehe; ha’eichagua ndaipóri umi tendáre.

Jasy jatere

Tau ha Kerana memby irundyha. Ko mitã’i yvágaicha hesa hovy asýva ha kuarahy mimbícha iñekãrague sa’yju. Michĩ ramo jepe mborayhu añetégui henyhẽ ha oguahẽvo asajepyte osẽ omosarambi, yvoty ropéicha, mborayhu eirete. Oje’e hese opívo oikoha opa rupiete ha ipópe ogueraha ka’a rakã pehẽngue ome’ẽva ichupe mba’e kuaaita.

Kurupi

Tau ha Kerana memby poha. Ha’e ndajeko peteĩ karia’y karape’i oikóva asajepyte ka’aguýre kañyhápe. Oikóje ohape ra’arõ mitãkuña osẽva asajerei hógagui.

Ndaipóri kuñataĩ oñanise’ÿva ahechávo karia’y vaiete. Kurupi ojura katuete ha ogueraha ka’aguy hesakãhápe kapi’ipe hovyũ ha hyakuãvureíva ári arairõ ombotarova térã ojuka peve.

Ao ao

Tau ha Kerana ñemoñare poteĩha. Oje’e niko Ao ao oikoha kure ka’aguýcha, aty atýpe oñondive, ha oikoha yvypóra ro’óre. Upévare oiko tapia ko’ãva rapykuéri.

Oĩ ramo ojupíva yvyra rakãre ani haguã Ao ao ho’u chupe, pindo mátare ojupívare katu mba’eve ndojapói, ku oguerokorõguáicha hesekuéra kurundu.

Luisõ

Tau ha Kerana memby pokõiha. Ha’e peteĩ mymba jaguápe ojoguáva, ivai, hesa vera ha iñakã guasu. Pyhare pytévove oho ojapajeréi te’ongue ári, upévare hesa’yju ha ine.

Enlance copiado
Content ...
Cargando ...