Tupãsy Ka’akupe mombe’upy

Mbeguekatu ñaguahê jahávo ñane rembiapo ru’ãme, ñanemandu’ávo, ñamoñe’ê ko mombe’upyrã ha ñamba’apo kyre’ýme hese

https://arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/7ECPNOEZUFEJFKE6O7RWUQ4LVA.jpg

Cargando...

Tupãsy Ka’akupe

Oikoje raka’e táva Tovatîme peteî ñande ypykuéra hérava Hose. Ha’e ojapo ta’anga tupãope guarã. Peteî jey oho yvyra rekávo ka’aguýpe. Upépe osê chupe guaikurukuéra, kyhyjepópe oñani pe ka’aguy mbytére oikuaágui ko’ãva ndohayhuiha chupe. Guaikurukuéra ohupytypotaite jave ojuka haguã Hosépe, kóva oñemoî peteî yvyra poguasu kupépe, oñesû ha oñembo’e Tupãsýme:

-Chemokañymína ko’ã guaikuru resa renondégui, aníkena ehejátei che recha kiwai, Tupãsymi.

-Asê ramo ko’águi tekovére, ajapóta ndéve nera’anga ko yvyra mátagui, nemomorã haguã opavave

oikóva guive ko yvy ape ári.

Tupãsy ohendu iñe’ê ha umi guaikuru oguahêvo ijypýpe, iñipytûmba ijerére ha ndohechái hikuái moôpa okañy Hose.

Ou jevývo Tovatîme, Hose vy’ápe omombe’u pa’ikuérape ojehu’akue chupe ka’aguypýpe, ha mba’épa ojapose oipopepývo Tupãsyme.

Pa’ikuéra oguerohoryeterei pe ojaposéva ha he’i chupe:

-Ejapóna mokõi Tupãsý ra’anga, peteî tuicháva, tupaópe guãra, ha ambue michîvéva, nderógape guarã.

Ohasávo ára, pe Tupãsy ra’anga michivéva oguereko’ákue hógape Hose, ojereraha Tupão Ka’akupépe. Ko’ágã peve ñaneretã ha opa tetãgui ou omomorã hagua pe Tupãsyme.

2. Ñaguenohê mombe’upýgui

* Kuaarapoite (idea central)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Kuaarapoyke (idea secundaria)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Avateete (personaje principal)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Avatee’ÿ (personaje secundario)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Mombe’upyrãme jaheka

Mba’érepa oiko (causa)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mba’épa oiko (efecto)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oikóva (hecho)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oje’éva (opinión)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Ehai reikuaava Tupãsy Ka’akupe áragui

Araka’épa

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mba’épa ojejapo hi’árape

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Enlance copiado
Content ...
Cargando...Cargando ...