Kuatia moaranduha

Mbeju

Mbeju ha’e tembi’u ojeheróva týra.
Mbeju ha’e tembi’u ojeheróva týra.ABC Color

Cargando...

Mbeju ha’e tembi’u ojeheróva týra.

Týra ha’ehína opaichagua tembi’u oje’úva oñemoirũ hag˜ua kojói kamby térã kaferykue ỹrõ katu oñembosako’i oje’u hag˜ua ambue tembi’u ndive.

Eñemomandu’a haua

Mbeju: tero tĩgua

He’iséva. Tembi’u Paraguái apytépe oĩ. Ojejapo aramirõgui oñembojehe’a hendive kesu, ñandy, juky ha ikatu avei avati ku’i.

Ejapo mbeju

Mba’emba’épa reikotevẽ

- Aramirõ 250 g

- Kure ñandy 50 g

- Kesu 100 g

- Kamby michimĩ

- Jukyku’i michimĩ

Mba’éichapa rejapóta

Emoĩ aramirõ mba’yrúpe.

Embojehe’a porã hese kure ñandy.

Upéi emoĩ pype kesu ha embojehe’a porã jey, ani opyta iñakytã.

Emboyku juky kambýpe ha emohe’õ'imi pype aramirõ.

Embojehe’apa porã ojuehe.

Mba’éichapa oñembojy

Embyaku vevyimi nde páila

Emoĩ pype ñandy’imi.

Eity pype mbejurã ha emosarambi.

Emoĩ tatápe ha embokacha py’ỹi ani okái.

Embojere.

Ikatu re’u ko mba’e hetereíva.

Enlance copiado
Content ...
Cargando...Cargando ...