Ñana omongueráva (1)

Iporã ojeikuaa ñana omongueráva rehegua.

Ñana omongueráva.
Ñana omongueráva.ABC Color

Cargando...

Eñomongeta hag̃ua

Aty’ípe eñomongeta.

1. Mba’épa ojapo pe kuñakarai.

______________________________________________

2. Mba’éichapa ojehecha kuñakarai ñana ñemuhára.

______________________________________________

3. Maerãpa oiméne ojepuru ñana.

______________________________________________

4. Mitãpa ikatu avei oipuru pohã ñana. Mba’érepa.

______________________________________________

5. Moõguipa oiméne ojegueru pohã ñana oñeñemu hag̃ua. Mba’érepa.

______________________________________________

6. Moõpa oime ko’ã tekove oñemúva ñana.

______________________________________________

7. Mba’érepa ojekuaáma pohã ñana tetã ambuépe. Moõpa. Mba’épa he’i pytaguakuéra.

______________________________________________

8. Mba’érepa oiméne ogueraha pytaguakuéra pohã ñana. Reikuaápa mba’e tetãme.

______________________________________________

Mone’erã

Pohã ñana (1)

Mombyry yvyty ru’ãre, ñu ha ka’aguýre ojehecháva kuñakarai g̃uaig̃uimíme oguata ha omañáva ápe ha pégotyo ohekaramoguáicha imba’e kañy.

Ojovayva, ojayvy, oguapy omono’õ hag̃ua ñana rogue, oipo’o hapokue ha ombyaty yvoty ojeporúva pohãrã.

Avave nombo’éi chupe mba’ekuaa oguerekóva. Ha’e oguereko pokatu omonguera hag̃ua oimehaichagua mba’asy, taha’e jepe umi oje’éva hese naipohãveimaha.

Mitãnguéra oikuaapa ichupe pe oikoha rupi; py´ỹinte oĩva’erã omaña ñemíva hese pyharevete osẽramo ha asajepyte ojevýramo mbeguekatu kane’õ reheve ha ivokópe henyhẽ pohã ñana omonguera hag̃ua mborayhu tarova, vya’ỹ ha mba’asy kañy avave oikuaa’ỹva.

Ko kuñakarai g̃uaig̃uimi oikuaa heta mba’e ñananguéra rehegua; oikuaa mba’éicha ha maerãpa ojeporu opáichagua ñana rogue, yvyra pire, ipoty ha hapokue. Ikotýpe henyhẽ vosápe, yvýpe, osãingohápe, opáichagua pohã ñana. Hendápe ojehóramo nepohãnorã he’i maymávape mbeguemi: “Che aikuaa ha ajapóva ndaha’éi mba’e pyahu ha ndaha’éi avei chemba’e ko’ã mba’ekuaa”.

Fuente: MEC. Lengua y Literatura Castellano-Guaraní. 9.o grado.

Enlance copiado
Content ...
Cargando...Cargando ...